Samurai X ^^KenSHin^^

Question 1:What was Kenshin real name?
aoshi
sohjiro
shinta
enishi
Question 2:Who blinded Kenshin?
shogo amakusa
hiko
saitoh hajime
shishio makoto
Question 3:Who teaches Kenshin Hiten Mitsurugi Ryuu?
Aoshi
Okina
Sanosuke
Hiko
Question 4:What does Aku. Soku. Zan means?
Hate you forever
Love you for eternity
How are you?
Kill Evil Instantly
Question 5:Who was the youngest Okashira of the Oniwabanshuu?
Kenshin
Aoshi
Soujiro
Shishio
Question 6:Who give Kenshin the second scar?
Lizuka
Katsura
Saitoh
Tomoe
Question 7:Sanosuke was the former member of the ....
sekihoutai
shisengumi
oniwabanshu
juppon gatana
Question 8:What type of sword does Kenshin use?
kodachi
zanbatou
kendo sword
Sakabatou
Question 9:Who teaches Sanosuke the Extreme Fist technique?
Usui
Anji
Kenshin
Yahiko
Question 10:Who is the girl who always follows Kenshin around just to find out about Aoshi and gang?
Kaoru
Tomoe
Megumi
Misao

This Quiz has been designed by speed.